لوگو ناب پسماند

طراحی و راه اندازی دستگاه های خطوط بازیافت

طراحی و راه اندازی دستگاه های خطوط بازیافت

مرحله اولتخلیه پسماند جمع‌آوری شده در سالن دریافت

تخلیه پسماند جمع‌آوري شده در سالن دریافت
تغذیه مواد از طریق فیدر

مرحله دومتغذیه مواد از طریق فیدر

مرحله سومجداسازي دستی اقلام قابل بازیافت

جداسازي دستی اقلام قابل بازیافت
سرند

مرحله چهارمسرند

مرحله پنجمجداسازي پلاستیک‌ها موجود درمواد قابل بازیافت

جداسازي پلاستیک‌ها موجود درمواد قابل بازیافت
جداسا ‌زی فلزات مغناطیسی موجود در مواد قابل بازیافت

مرحله ششمجداسازی فلزات مغناطیسی موجود در مواد قابل بازیافت

مرحله هفتمجداسازي ثانویه دستی اقلام قابل بازیافت

ذخیره سازي مواد جداسازي شده

مرحله هشتمجداسازی فلزات مغناطیسی موجود در مواد قابل بازیافت

این خط به صورت کامل می‌تواند در سوله‌ای با ابعاد 10*70 متر با ارتفاعی در حدود 6 متر جایگذاری کرد در شکل زیر شماتیکی از این سوله نشان داده شده است. 

طراحی و راه اندازی دستگاه های خطوط بازیافت
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.