لوگو ناب پسماند

پروژه ​مدیریت پسماند مجتمع آزادگان​​​​​​​

پروژه طراحی، ساخت، بهره برداری و انتقال تاسیسات بازیابی مواد و

مدیریت یکپارچه پسماند های شهری در ایستگاه آزادگان پهنه مناطق 12-15-16

کارفرما: سازمان پسماند شهرداری تهران

 

مجری: شرکت ناب اندیش پسماند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

اقدامات پروژه

 1.  پسماند خشک شهری
 2. جمع آوری پسماند شهری
 3. بخش جداسازی
 4. بخش پیرولیز
 5. بخش هاضم بی هوازی (تولید برق و کمپوست گرانوله از پسماندهای آلی)
 6. صنایع تبدیلی (تهیه گرانول از پسماند خشک)
مدیریت یکپارچه پسماند های شهری آزادگان

موقعیت جغرافیایی پروژه

پروژه مدیریت پسماند آزادگان

مساحت اختصاص داده شده واحدها

 • واحد بازیافت پلاستیک
 • واحد خط تفکيک
 • واحد پیرولیز
 • واحد CHP
 • واحد تصفیه خانه آب مرکزی
 • واحد توليد کود کمپوست
 • واحد بيوگاز به قطر 20 مترمربع
 • واحد تعمیرگاه
 • ساختمان اداری
 • ساختمان اسکان کارگری
 • کارواش
پروژه مدیریت پسماند آزادگان

ظرفیت پروژه

ظرفیت پروژه مدیریت پسماند آزادگان

نقشه سه بعدی جانمایی خط تفکیک زباله MRF

واحدهای مختلف پروژه

 • سیستم هوشمند جمع آوری از مبدا تا کارخانه
 • خط تفکیک زباله
 • تصفیه خانه مرکزی
 • سامانه کنترل بو
 • تبدیل مواد ارگانیک به گازهای زیستی و نیروگاه بیوگاز
 • تولید کود کمپوست از مواد ارگانیک بیوگاز
 • خط بازیافت گرانول سازی پسماند با ارزش
 • پیرولیز پسماند ریجکت دارای ارزش حرارتی
 • انتقال و دفن ریجکتی های بدون ارزش حرارتی در محل دفن کهریزک
نقشه سه بعدی جانمایی خط تفکیک زباله MRF

سیستم مدیریت هوشمند جمع آوری از مبدا تا کارخانه

سیستم مدیریت هوشمند جمع آوری از مبدا تا کارخانه