لوگو ناب پسماند

solid waste managment مدیریت پسماند, نویسنده در ناب اندیش پسماند